• Dansk
 • English

term.subject="videnskab"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Undersøgelser - videnskabsteori og metode i pædagogiske studier

  • Bog
  Martha Mottelson, Lars Jakob Muschinsky: Undersøgelser - videnskabsteori og metode i pædagogiske studier
  37.01 UND

  Undersøgelser - videnskabsteori og metode i pædagogiske studier

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Præsentation af tankegange der ligger bag pædagogisk forskning, forskellige måder, den kan udføres på, og metoder, den kan benytte sig af. Første del handler om, hvad det indebærer at skabe viden. Anden del koncentrerer sig om den praktiske gennemførelse af en undersøgelse, fra hvad der skal undersøges, over de følgende faser, hvor undersøgelsen designes, gennemføres og sammenfattes
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48352006|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741279305
  Omfang: 
  189 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48352006|980|a
 2. Introduction to Research in the Health Sciences

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126601689|980|.
  Bidrag af: 
  Stephen Polgar, Shane Thomas
  Note: 
  Indhold:
  ISBN nr.: 
  9780702074936, 9780702074929, 9780702074912, 9780702074905, 0702074934
  Omfang: 
  vi, 213 p.
  Udgiver: 
  Elsevier
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126601689|980|a
 3. Vitenskapsteori for sosial- og helsefag : vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål

  • Bog
  19.01 VIT

  Vitenskapsteori for sosial- og helsefag : vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål

  2020
  Forlagets beskrivelse: Hva er kunnskap? Hva er gyldig kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er det vi ikke kan få kunnskap om? Denne boken tar opp slike vitenskapsteoretiske spørsmål i tilknytning til sosial- og helsefagene. Boken tilbyr perspektiver og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over kunnskapsposisjoner i vitenskapelig og praktisk virksomhet. Forfatterne drøfter forklaring og forståelse av handling og tolkning av meningsbærende uttrykk, blant annet årsaksforklaringer. De ser på brede tradisjoner som hermeneutikk og fenomenologi. Boken presenterer også overordnede rammeverk som kritisk realisme og sosialkonstruksjonisme. I tillegg diskuterers evidensbasert praksis og praktisk kunnskap, verdiers rolle i forskning og hvordan forskning kan være frigjørende.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126720467|980|.
  Bidrag af: 
  Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim, Per Arne Tufte
  Note: 
  Indhold: Introduksjon (Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim og Per Arne Tufte) ; Kausalitet i et vitenskapsteoretisk perspektiv (Per Arne Tufte) ; Kunnskapsbasert praksis og translasjon: om kunnskapstyper og standardisering (Hilde Bondevik & Eivind Engebretsen) ; Handling og rasjonalitet (Edmund Henden) ; Fenomenologiens mange ansikter (Magdalene Thomassen) ; Kropp-sinn; fysisk-psykisk: et bidrag til avklaring av et grunnlagsproblem i helse- og sosialfagene (Gunn Engelsrud) ; Hermeneutikk som refleksjon og livsfortolkning (Magdalene Thomassen) ; Hermeneutikk som metode – introduksjon til hermeneutisk intensjonalisme (Nils Gilje) ; Kritisk realisme – å forklare og forstå det sosiale (Monica Kjørstad) ; Sosialkonstruksjonisme (Per Koren Solvang) ; Praktisk kunnskap (Sissel Seim) ; Verdier og forskning (Dag Jenssen) ; Frigjørende samfunnsvitenskap (Mathias Nygaard)
  ISBN nr.: 
  9788205518377
  Omfang: 
  363 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126720467|980|a
 4. En plads blandt de lærde : teologiens videnskabelighed til debat

  • Bog
  20.7 PLA

  En plads blandt de lærde : teologiens videnskabelighed til debat

  2019
  1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47227771|980|.
  Bidrag af: 
  Michael Agerbo Mørch
  Note: 
  Indhold: Anders Klostergaard Petersen: Vågn op og slå på dine strenge! Om teologi som videnskab. Anders-Christian Jacobsen: Teologiens videnskabelighed. Mogens Müller: Kan bibelfortolkning være videnskab? Jakob Wolf: Teologiens videnskabelighed. Asger Chr. Højlund: Et fag i sin egen ret. Peter Søes: Kirke og tro - teologi og videnskabelighed. Jakob V. Olsen: Videnskab, teologi og det hele menneske. Lars Albinus: Fra tro til tradition. Caroline Schaffalitzky: Findes teologisk forskning? Andreas Østerlund Nielsen: Teologi udvikler praktisk visdom gennem kristen dannelse
  ISBN nr.: 
  9788741004358
  Omfang: 
  195 sider
  Udgiver: 
  Eksistensen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47227771|980|a
 5. Vetenskapligt medborgarskap

  • Bog
  30.1 VET

  Vetenskapligt medborgarskap

  2019
  Forlagets beskrivelse: Dagens kunskapssamhälle präglas av en dubbelhet. Mer specialiserad kunskap skapar skillnader mellan experter och icke-experter. Den ökade specialiseringen har uppmärksammats som ett demokratiproblem, med risk för expertstyre och teknokrati. Samtidigt är allt fler medborgare högutbildade och dagens digitaliserade samhälle gör det lättare för fler att delta i både kunskapsproduktion och spridning av kunskap. ”Vetenskapligt medborgarskap” bygger på pågående forskning och illustrerar med hjälp av empiriska fall vilken roll medborgare får i relation till expertkunskaper som ofta är vetenskapligt grundade. Medborgare kan förväntas vara passiva, de kan vara föremål för utbildningsinsatser, bjudas in som medaktörer i kunskapsproduktion, eller bidra med alternativa kunskaper och relevanta kritiska röster. Boken vänder sig till alla som är intresserade av den breda frågeställningen om hur medborgarskapet förändras i relation till att vårt samhälle blir ett allt tydligare kunskapssamhälle. Den passar också bra för studerande som i sina utbildningar och kommande yrkesliv behöver förhålla sig till frågor som rör expertis och breddat medborgardeltagande.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126660456|980|.
  Bidrag af: 
  Linda Soneryd, Göran Sundqvist
  Note: 
  Indhold: Experter och medborgare i kunskapssamhället (Inledning ; Vetenskapen som en särskild och exklusiv institution ; Gränserna mot ”det andra” ; Samarbete mellan forskare och andra aktörer ; Samproduktion ; Vetenskapligt medborgarskap ; Bokens upplägg ; Referenser) ; Kostråd som populärvetenskap (Inledning ; Kostforskning och populärvetenskap ; Att kommunicera kostråd ; Lågkolhydratskost och kritiken mot Livsmedelsverkets råd ; Hälsosam mat – generella råd till en hel befolkning ; Avslutning: kostråd för folket ; Referenser) ; Ett finansekonomiskt medborgarskap? (Inledning ; Vetenskap, expertis och samproduktion ; Massinvesterande på aktiemarknaden ; Finansiell folkbildning på kreditmarknaden ; Avslutning: en nyanserad utbildningsmodell ; Referenser) ; Patientfokuserad vård som paternalism och samproduktion (Inledning ; Paternalism, delaktighet och kontrasterande vårdkontexter ; Gemensamt beslutsfattande och expertis ; Avslutning: när blir patienter medskapare? ; Referenser) ; Globalt klimatarbete och medborgerligt inflytande (Inledning ; Klimatarbetets tankemodeller ; Global klimatstyrning: IPCC och REDD ; Effekterna på det medborgerliga inflytandet ; Medborgarnas deltagande och motstånd ; Avslutning: möjliga vägar framåt? ; Referenser) ; Kärnavfall, kulturarv och könsinkongruens (Inledning ; Exemplet kärnavfall ; Exemplet kulturarv ; Exemplet könsinkongruens ; Avslutning: gränserna för vetenskapligt medborgarskap ; Referenser) ; Medborgarforskningens former (Inledning ; Medborgarforskning som perception ; Medborgarforskning som epistemisk representation ; Avslutning: perception, epistemisk representation och hybriditet ; Referenser) ; Sensorer, luftkvalitet och vetenskapligt medborgarskap (Inledning ; Luftkvalitet och sensorer ; Vetenskap och medborgarskap ; Luftkvalitetsmätning som mobilisering av myndighetsexpertis ; Mobilisering av data – till vad ska luftdata användas? ; Mobilisering av allmänheten – hur medborgare kan hjälpa forskare ; Medborgarmobilisering – luftkvalitetsmätning initierad av medborgarna ; Avslutning ; Referenser) ; Olaglig innovation bland droganvändare (Inledning ; Teoretiskt argument – individualisering ; STS-perspektiv på droganvändning ; Psykonautsubkulturen ; Användardriven innovation för att kringgå lagstiftning och brottsbekämpning ; Ett exempel: Diametyltryptamin (DMT) ; Användardriven innovation för att kompensera för avsaknad av statlig reglering ; Skadereduktion i gråzonen ; Avslutning: från medborgarforskning till vetenskapens papperslösa ; Referenser) ; Vetenskapen och medborgaren (Inledning ; Bristmodellen – älskad och hatad ; Gränsdragningar mellan experter och medborgare ; Gränsdragningar mellan vetenskap och politik ; Vetenskapligt medborgarskap – en tentativ modell ; Expertisens koncentriska cirklar ; Två brister och vägen vidare ; Referenser)
  ISBN nr.: 
  9789144117249
  Omfang: 
  263 s.
  Udgiver: 
  Studentlitteratur
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126660456|980|a
 6. Klimaet under forandring - og hvad så? : klimakrisen set i et videnskabeligt, etisk og politisk perspektiv

  • Bog
  55.8 KLI

  Klimaet under forandring - og hvad så? : klimakrisen set i et videnskabeligt, etisk og politisk perspektiv

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Hvad skal motivere os til at handle på klimaændringerne - frygt eller fornuft? Hensynet til kommende generationer? Hvem skal betale for den grønne omstilling? Bogen forsøger at besvare disse spørgsmål og undersøger muligheden for at udforme en effektiv og retfærdig klimapolitik
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47265223|980|.
  Bidrag af: 
  Jan Faye
  Note: 
  Indhold: Jan Faye: Hvad videnskaben fortæller os ; Hvordan opbygges videnskabelig konsesus? ; Klimafilosofi og klimaskepticisme - eller hvorfor skal vi tro klimaforskerne? ; Klimaforskning som økologisk tværvidenskab ; Naturen i mennesket - og mennesket i naturen ; Er naturen hellig? Claus Strue Frederiksen: Hvad er etik? ; Klimaegoisme. Morten Ebbe Juul Nielsen: Klimaet og de etiske teorier. Lærke-Sofie Klok Due: Klimabyrden og retfærdighed. Andreas David krog: Evidens, usikkerhed og politiske beslutninger. Dansk klimapolitik / Jan Faye og Andreas David Krog
  ISBN nr.: 
  9788772161440
  Omfang: 
  236 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:47265223|980|a
 7. Writing your journal article in twelve weeks : a guide to academic publishing success

  • Bog
  19.1 BEL

  Writing your journal article in twelve weeks : a guide to academic publishing success

  2019
  Second Edition
  Forlagets beskrivelse: “Wow. No one ever told me this!” Wendy Laura Belcher has heard this countless times throughout her years of teaching and advising academics on how to write journal articles. Scholars know they must publish, but few have been told how to do so. So Belcher made it her mission to demystify the writing process. The result was ”Writing Your Journal Article in Twelve Weeks”, which takes this overwhelming task and breaks it into small, manageable steps. For the past decade, this guide has been the go-to source for those creating articles for peer-reviewed journals. It has enabled thousands to overcome their anxieties and produce the publications that are essential to succeeding in their fields. With this new edition, Belcher expands her advice to reach beginning scholars in even more disciplines. She builds on feedback from professors and graduate students who have successfully used the workbook to complete their articles. A new chapter addresses scholars who are writing from scratch. This edition also includes more targeted exercises and checklists, as well as the latest research on productivity and scholarly writing. ”Writing Your Journal Article in Twelve Weeks” is the only reference to combine expert guidance with a step-by-step workbook. Each week, readers learn a feature of strong articles and work on revising theirs accordingly. Every day is mapped out, taking the guesswork and worry out of writing. There are tasks, templates, and reminders. At the end of twelve weeks, graduate students, recent PhDs, postdoctoral fellows, adjunct instructors, junior faculty, and international faculty will feel confident they know that the rules of academic publishing and have the tools they need to succeed.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126309171|980|.
  Note: 
  Introduction: Using This Workbook ; Week 1: Designing Your Plan for Writing ; Week 2: Advancing Your Argument ; Week 3: Abstracting Your Article ; Week 4: Selecting a Journal ; Week 5: Refining Your Works Cited ; Week 6: Crafting Your Claims for Significance ; Week 7: Analyzing Your Evidence ; Week 8: Presenting Your Evidence ; Week 9: Strengthening Your Structure ; Week 10: Opening and Concluding Your Article ; Week 11: Editing Your Sentences ; Week 12: Sending Your Article! ; Week X: Revising and Resubmitting Your Article ; Week 0: Writing Your Article from Scratch
  ISBN nr.: 
  9780226500089, 9780226499918
  Omfang: 
  xi, 430 p.
  Udgiver: 
  The University of Chicago Press
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126309171|980|a
 8. Participatory Research for Health and Social Well-Being

  • Bog
  30.01 PAR

  Participatory Research for Health and Social Well-Being

  2019
  Forlagets beskrivelse: This textbook is a comprehensive guide for students interested in using participatory research to improve people’s health and well-being. It is especially designed for those working in the fields of health and social welfare who are embarking on participatory research for the first time. It covers all phases in participatory research from “getting started,” to “acting for change,” “continuing the journey” and “articulating impact.” Its unique format helps readers understand the essence of participatory research as a comprehensive approach for doing research which is underpinned by a set of fundamental values.The many real life examples of participatory research projects from around the world inspire readers to find creative ways to manage their own research while opening up new horizons in their work. Practical guide for students, researchers, practitioners and community workers, in using participatory research to promote social change and well-being. Demonstrates how PHR may be applied in distinctive ways cross-nationally. Engages with real complexities of research in practice, making the book an invaluable resource to students. Offers a new language and discourse to understand the centrality of the process.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126154925|980|.
  Bidrag af: 
  Tineke Abma, Sarah Banks, Tina Cook, Sónia Dias, Wendy Madsen, Jane Springett, Michael T. Wright
  Note: 
  Indhold: Foreword: An invitation to Knit Our Worlds Together (Hilary Bradbury) ; Preface: The Idea of the Book ; Making the Case: The Arguments for Participatory Research ; Framing: The Search for a Lens of Understanding ; Getting Started: The Initiation of a Partnership ; Shaping: The Co-creation of a Research Design ; Organizing: Making Plans Together ; Acting for Change: The Generation of Transformative Action ; Engaging: The Choice and Use of Participatory Methods ; Sense Making: The Process of Data Analysis and Interpretation ; Telling and Showing: The Shared Decisions About Dissemination ; Capturing and Reflecting for Change: The Generation of Impact ; Continuing the Journey: The Quest for Sustainable Partnerships ; Epilogue: Bringing the Threads Together ; Correction to: Participatory Research for Health and Social Well-Being
  ISBN nr.: 
  9783319931913, 9783319931906, 3319931911, 3319931903
  Omfang: 
  xxxiii, 249 p.
  Udgiver: 
  Springer
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126154925|980|a
 9. Publication Manual of the American Psychological Association : The Official Guide to APA Style

  • Bog
  19.1 PUB

  Publication Manual of the American Psychological Association : The Official Guide to APA Style

  2019
  Seventh Edition
  Forlagets beskrivelse: Official Source for APA Style: The ”Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition” is the official source for APA Style. Widely Adopted: With millions of copies sold worldwide in multiple languages, it is the style manual of choice for writers, researchers, editors, students, and educators in the social and behavioral sciences, natural sciences, nursing, communications, education, business, engineering, and other fields. Authoritative and Easy to Use: Known for its authoritative, easy-to-use reference and citation system, the ”Publication Manual” also offers guidance on choosing the headings, tables, figures, language, and tone that will result in powerful, concise, and elegant scholarly communication. Scholarly Writing: It guides users through the scholarly writing process - from the ethics of authorship to reporting research through publication. It is an indispensable resource for students and professionals to achieve excellence in writing and make an impact with their work. 7 Reasons Why Everyone Needs the 7th Edition of APA’s Bestselling ”Publication Manual”: 1 Full color with first-ever tabbed version. 2 Expanded student-specific resources; includes a sample paper. 3 New chapter on journal article reporting standards. 4 One space after end punctuation! 5 Guidelines for ethical writing and guidance on the publication process. 6 100+ new reference examples, 40+ sample tables and figures. 7 Updated bias-free language guidelines; includes usage of singular “they”. What’s New in the 7th Edition?: A Full Color - All formats are in full color, including the new tabbed spiral-bound version. B Easy to Navigate - Improved ease of navigation, with many additional numbered sections to help users quickly locate answers to their questions. C Best Practices - The ”Publication Manual (7th ed.)” has been thoroughly revised and updated to reflect best practices in scholarly writing and publishing. D New Student Resources - Resources for students on writing and formatting annotated bibliographies, response papers, and other paper types as well as guidelines on citing course materials. E Accessibility Guidelines - Guidelines that support accessibility for all users, including simplified reference, in-text citation, and heading formats as well as additional font options. F New-User Content - Dedicated chapter for new users of APA Style covering paper elements and format, including sample papers for both professional authors and student writers. G Journal Article Reporting Standards - New chapter on journal article reporting standards that includes updates to reporting standards for quantitative research and the first-ever qualitative and mixed methods reporting standards in APA Style. H Bias-Free Language Guidelines - New chapter on bias-free language guidelines for writing about people with respect and inclusivity in areas including age, disability, gender, participation in research, race and ethnicity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. I 100+ Reference Examples - More than 100 new reference examples covering periodicals, books, audiovisual media, social media, webpages and websites, and legal resources. J 40+ New Sample Tables and Figures - More than 40 new sample tables and figures, including student-friendly examples such as a correlation table and a bar chart as well as examples that show how to reproduce a table or figure from another source. K Ethics Expanded - Expanded guidance on ethical writing and publishing practices, including how to ensure the appropriate level of citation, avoid plagiarism and self-plagiarism, and navigate the publication process.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126591365|980|.
  Bidrag af: 
  American Psychological Assocation
  Note: 
  Indhold: Scholarly Writing and Publishing Principles (Types of Articles and Papers ; Ethical, Legal, and Professional Standards in Publishing (Ensuring the Accuracy of Scientific Findings ; Protecting the Rights and Welfare of Research Participants and Subjects ; Protecting Intellectual Property Rights)) ; Paper Elements and Format (Required Elements ; Paper Elements ; Format ; Organization ; Sample Papers) ; Journal Article Reporting Standards (Overview of Reporting Standards ; Common Reporting Standards Across Research Designs ; Reporting Standards for Quantitative Research ; Reporting Standards for Qualitative Research ; Reporting Standards for Mixed Methods Research) ; Writing Style and Grammar (Effective Scholarly Writing (Continuity and Flow ; Conciseness and Clarity) ; Grammar and Usage (Verbs ; Pronouns ; Sentence Construction ; Strategies to Improve Your Writing)) ; Bias-Free Language Guidelines (General Guidelines for Reducing Bias ; Reducing Bias by Topic) ; Mechanics of Style (Punctuation ; Spelling ; Capitalization ; Italics ; Abbreviations ; Numbers ; Statistical and Mathematical Copy ; Presentation of Equations ; Lists) ; Tables and Figures (General Guidelines for Tables and Figures ; Tables ; Sample Tables (Figures) ; Sample Figures) ; Works Credited in the Text (General Guidelines for Citation ; Works Requiring Special Approaches to Citation ; In-Text Citations ; Paraphrases and Quotations) ; Reference List (Reference Categories ; Principles of Reference List Entries ; Reference Elements (Author ; Date ; Title ; Source ; Reference Variations ; Reference List Format and Order)) ; Reference Examples (Author Variations ; Date Variations ; Title Variations ; Source Variations ; Textual Works ; Data Sets, Software, and Tests ; Audiovisual Media ; Online Media) ; Legal References (General Guidelines for Legal References ; Legal Reference Examples) ; Publication Process (Preparing for Publication ; Understanding the Editorial Publication Process ; Manuscript Preparation ; Copyright and Permission Guidelines ; During and After Publication)
  ISBN nr.: 
  9781433832178, 9781433832161, 9781433832154
  Omfang: 
  xxii, 427 p.
  Udgiver: 
  American Psychological Assocation
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126591365|980|a
 10. Anvendt videnskabsteori : reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver

  • Bog
  Vanessa Sonne-Ragans (f. 1969): Anvendt videnskabsteori : reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver
  19.01 SON

  Anvendt videnskabsteori : reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver

  2019
  2. udgave, 1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: Studerende oplever ofte videnskabsteori som svært tilgængelig. ”Anvendt videnskabsteori” viser konkret, hvordan videnskabsteorien kan anvendes i praksis, og hvordan videnskabsteoretiske termer kan bruges i videnskabelig problemløsning. Bogen henvender sig til alle, der skal skrive en akademisk opgave eller rapport. Dens anvisninger er tilpasset opgaver skrevet ved hjælp af humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder, og vinklingen af videnskabsteorien er især tilpasset disse videnskaber. ”Anvendt videnskabsteori” udvikler din evne til at: 1 Integrere videnskabsteorien i dine skrevne opgaver og rapporter. 2 Arbejde eklektisk (dvs. med flere teorier) og tværdisciplinært. 3 Problembehandler på en måde, der efterlader din opgave med et tydeligt videnskabsteoretisk afsæt. I anden udgave af denne populære bog er der bl.a. indføjet en revideret opgaveskabelon, der operationaliserer den videnskabelige opgaves indhold og struktur og viser, hvordan studerende indarbejder videnskabsteoretiske refleksioner i deres opgaver. Der er desuden indføjet en ny model over den tværgående tænknings faser, der med afsæt i enkeltdisciplinen giver eksempler på, hvordan studerende udfører relevante tværdisciplinære refleksioner. Endelig er bogen opdateret bl.a. med en omfattende revision af kapitlerne om videnskab og subjektmodeller og med en række nye refleksionsspørgsmål og illustrative opgaveeksempler, der viser, hvordan studerende helt konkret har arbejdet med bogens pointer.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:47035058|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion (Bogens ide ; Videnskab ; Videnskabsteori ; Den videnskabelige opgave ; Metakommunikation i videnskabelige opgaver ; To refleksionstyper i videnskabelige opgaver ; Videnskabelige objekter ; To objekttyper i videnskabelige opgaver ; Refleksionsspørgsmål) ; Eklekticisme (Eklekticisme i videnskaberne ; Argumenter for og imod eklekticisme ; To eklektiske opgavemodeller ; Tværdisciplinær videnskab ; Refleksionsspørgsmål) ; Teorier (Teorier i videnskaberne ; Thomas Kuhns paradigmebegreb ; Systematologien: Den videnskabelige teoris tre planer ; Tre typer af teoretisk spændvidde ; Teoriers varierende afstand til problemet ; Refleksionsspørgsmål) ; Begreber (Begreber i videnskaberne ; Begreber i videnskabelige opgaver ; Begreber, der beskriver ikke-observerbare forhold ; Empiriske og teoretiske begreber ; Teoriintern og teoriekstern analyse af begreber ; Refleksionsspørgsmål) ; Modeller (Modeller i videnskaberne ; Fire grundmodeller ; Seks hyppigt anvendte modeller inden for human- og samfundsvidenskaberne ; Modeller i videnskabelige opgaver ; Refleksionsspørgsmål) ; Erkendelsesinteresse (Erkendelsesinteresse i videnskaberne ; Centrale teoriers grundvidenskabelige tilhørsforhold ; Ideologi og verdensanskuelse ; Empirisk og teoretisk erkendelsesinteresse i videnskabelige opgaver ; Refleksionsspørgsmål) ; Subjekt/objekt-modstillingen (Subjekt/objekt-modstillingen i videnskaberne ; Grundlagsproblemer ; Subjekt/objekt i de tre grundvidenskaber ; Koblingen mellem subjekt/objekt-modstillingen og grundlagsproblem ; Forskellige opfattelser af objektivitet ; Refleksionsspørgsmål) ; Subjektsyn (Subjektet i videnskaberne ; Det centrerede subjektsyn ; Det decentrerede subjektsyn ; Det multiple subjektsyn ; Opsummering af det centrerede, det decentrerede og det multiple subjektsyn ; Model til brug ved analyse af subjektsynet ; Refleksionsspørgsmål) ; Epistemologi (Epistemologi i videnskaberne ; Tre videnssyn ; De tre primærepistemologier ; Empirisme ; Rationalisme ; Transcendentalfilosofi ; Integration af de tre epistemologier: Kritisk realisme ; Metodisk og ontologisk reduktion ; Refleksionsspørgsmål) ; Ontologi (Ontologi i videnskaberne ; Ontologi som en bestemmelse af teoriers genstandsfelt ; Kvadrantmodellen: En model over forskellige teoriers perspektiv på samme genstandsfelt ; De to primærontologier ; Varianter af konstruktivisme ; Idealismen ; Materialismen ; Fordele og ulemper ved idealisme og materialisme ; Refleksionsspørgsmål) ; Opgaveskabelon (Opgaveskabelonens afsnit og dele ; Del 1: Rammesætning ; Del 2: Teori, empiri og metode ; Del 3: Refleksioner) ; Afslutning: En model over en tværgående tankeproces (Problembestemmelse ; Introduktion til fasemodellen ; Eklekticisme i faser og forklaringskraft på flere niveauer ; Videnskabsteori og tværdisciplinær problembehandling)
  ISBN nr.: 
  9788759332368
  Omfang: 
  317 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:47035058|980|a