• Dansk
 • English

term.subject="velfærdsteknologi"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Velferdsteknologi : en ressursbok

  • Bog
  61.4 VEL

  Velferdsteknologi : en ressursbok

  2019
  Forlagets beskrivelse: Denne fagfellevurderte antologien er en forskningsbasert ressursbok for alle som er interessert i å undersøke, forstå og delta i utvikling og innføring av velferdsteknologiske løsninger innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Boken skal gi studenter, forskere og praktikere grunnlag for å kunne være kompetente og reflekterte deltagere i utviklings- og innføringsprosesser og til å sette verdier og sosiale konsekvenser i sentrum. Boken er organisert i to hoveddeler. Den første introduserer leseren for temaet og konteksten velferdsteknologi inngår i, og utruster leseren med teoretiske ressurser for metodisk arbeid med innføring av velferdsteknologiske løsninger. Den andre består av en rekke empiriske kapitler som presenterer resultater og diskuterer innsikter fra prosjekter med velferdsteknologi på ulike tjenesteområder. Målgruppen for ”Velferdsteknologi” er studenter på master- og doktorgradsnivå, ansatte i helse-, omsorgs- og velferdstjenester som står overfor utfordringen med å skulle vurdere velferdsteknologiske tjenesteløsninger, og forskere i det fremvoksende fagfeltet velferdsteknologi.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126505272|980|.
  Bidrag af: 
  Ingunn Moser (f. 1965)
  Note: 
  Indhold: Innledning ; Velferdsteknologi og nye tjenesteløsninger: Definisjoner, kategorier, bakgrunn og etikk (Innledning ; Hva er velferdsteknologi? Hvorfor velferdsteknologi? Den velferdspolitiske bakgrunnen ; Etikk og lovverk ; Oppsummering ; Litteratur) ; Med verdier og sosiale konsekvenser i sentrum: Et rammeverk for deltagelsesbasert innføring av velferdsteknologiske løsninger (Innledning ; Ett rammeverk – flere rammeverk ; En interaktiv og deltagelsesbasert tilnærming til innovasjon ; Det sosiotekniske perspektivet ; Begreper som verktøy for analyse og vurdering ; Et sett kjernespørsmål til støtte i vurdering og beslutning ; Oppsummering ; Litteratur ; Appendiks) ; Oppfølging fra spesialisthelsetjenesten hjemme hos pasienten: Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonferanse (Innledning ; Metode og analytisk tilnærming ; Oppfølging av pasienter med trykksår ; Et nytt scenario: Hjemmekonsultasjon over nett ; Hvordan skal den nye samhandlingspraksisen være? ; Oppsummering ; Litteratur) ; Kolskofferten: Forhandlinger og læring i et tilbud om hjemmebasert oppfølging av pasienter med kols (Innledning ; Metode og analytisk tilnærming ; Kolskoffertens skript: definisjon av behov, løsning, aktører, roller og ansvar ; Kolskofferten i praksis: forhandlinger om målgruppe, kriterier, tilbud, roller og ansvar ; Diskusjon og oppsummering ; Litteratur) ; Mulighetsrommet for GPS: Om den sosiale formingen av GPS-løsninger i demensomsorgen (Innledning ; Bakgrunn ; Empirisk kontekst og metode ; Teoretiske og analytiske ressurser ; Emipiri og analyse ; Oppsummering – implikasjoner for velferdsteknologiimplementering i praksis ; Litteratur) ; Hjemmedødens vilkår: Mellom tilrettelegging og styring på avstand (Innledning ; Historisk bakgrunn: Dødens død og gjenoppliving ; Norske forhold ; Teoretiske ressurser og metode ; Skifte fot ; Beredskap for kroppens og sinnets inkontinens ; Å dø hjemme i grisgrendte strøk ; Alternative konfigurasjoner av hjemmedød ; Lindrende medikamenter ; Lindrende medikamentskrin ; Smertepumpens skript ; Oppsummering ; Litteratur) ; Giraffens skript: Om teknologi, brukere, etikk, jus og økonomi (Innledning ; Teoretiske ressurser og metode ; Giraffens de-skripsjon ; Brukere – hjemmesykepleier og pasient ; Brukerkompetanse og effektiviseringsgevinst ; Adgangskontroll, autonomi og samtykkekompetanse ; Datasikkerhet, trådløs kommunikasjon og kryptering ; Finansiering: prosjekt og ordinær drift ; Kontraktsformer: salg–kjøp eller leie ; Oppsummering – løsningsrom mellom regelstyring og lokal samhandling ; Litteratur) ; IKT-arbeid i helse- og omsorgssektoren: En balansekunst (Innledning ; Bakgrunn ; Metode og materiale ; Diskusjon: Hvordan kan vi forstå arbeidet? ; Oppsummering – usynlig arbeid og ulike behov ; Litteratur) ; Forbruksteknologi som hjelpemiddel og velferdsteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Innledning ; Metodisk og analytisk tilnærming ; Caseprosjekter ; Diskusjon ; Oppsummering ; Litteratur)
  ISBN nr.: 
  9788202536480
  Omfang: 
  192 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126505272|980|a
 2. Using Technology to Improve Care of Older Adults

  • Bog
  38.6 USI

  Using Technology to Improve Care of Older Adults

  2018
  Forlagets beskrivelse: Grounded in a unique team-based geriatrics perspective, this book delivers a broad range of current, evidence-based knowledge about innovative technology that has the potential to advance the care and well-being of older adults. It provides key information about the development, selection, and implementation of technology products, and describes research evidence, education-based initiatives, and systems thinking. The book also examines challenges and barriers to implementation, adoption, and innovation. From telehealth and assistive technology in the home to simulation and augmented reality in educational settings, the text provides a hands-on, field-tested articulation of how products can aid in the transitional care process, chronic care delivery, and geriatrics/gerontology education. It discusses technology developments in rural areas, home telehealth, wearable technology, personalized medicine, social robots, technology to assist seniors with cognitive impairments, and the potential of artificial intelligence to enhance health care of older adults. The text is written to help health care professionals select the appropriate technology for their needs. KEY FEATURES: 1 Describes the most current technology resources, evidence, and developments for older adult care. 2 Based on a team-centered approach. 3 Written by interprofessional health care providers experienced in implementing, developing, and adopting technology to assist older adults. 4 Addresses the challenges, barriers, and opportunities for transforming aging with technology across transitions of care.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:53422438|980|.
  Bidrag af: 
  Diane Chau, Thomas F. Osborne
  Note: 
  Indhold: Foundation (Current Major Challenges in Aging and Targets for Technology (Ender Ricart, Thomas F. Osborne, Leonid A. Gavrilov & Gavin W. Hougham) ; Promoting Technology Adoption and Engagement in Aging (Ashley Reynolds & Thomas F. Osborne)) ; Locations of Care (Transitions of Care and Technology Integration (Aroop K. Pal, Diane Chau & Jessica L. Kalender-Rich) ; Home Telehealth (Thomas F. Osborne, John Russo, Jr., Bryan T. Arkwright & Joel J. Reich) ; Telemedicine and Its Effects on Elder Care in Rural Areas (Roxana Aminbakhsh)) ; Target Conditions (Technology Design for Frailty (Adriana J. Salas, Ashley Reynolds & Colin M. Thomas) ; Technology and Cognitive Impairment (Ian C. Neel, Roxana Aminbakhsh, Lauren Cook & T. J. McCallum) ; Advances in Medication Adherence Technology in the Elderly Population (Kevin M. Krcmarik) ; Technological Advancements in Pain Management in the Elderly Population (Muhammad A. Waqar, Kelly Conright, Dawn R. Currie & Jessica C. Cate)) ; Specific Tools (Personalized Medicine and Wearable Devices (Andrew Michael & Thomas F. Osborne) ; Social Robots and Other Relational Agents to Improve Patient Care (Victor H. S. Wang & Thomas F. Osborne) ; Artificial Intelligence and Its Potential to Improve the Health of Older Adults (Gavin W. Hougham, Amir M. Rahimi, Bruce A. McClelland, Nancy J. McMillan, Michael A. Schwemmer, David A. Friedenberg, Jeremy Bellay, Andrew J. Landgraf & Thomas F. Osborne) ; Advances in Health Education Technology (Ashley Reynolds, Thomas F. Osborne, John Waggoner, Renee Melton, Ramin Motarjemi, Jürgen P. Schulze & Diane Chau))
  ISBN nr.: 
  9780826142429
  Omfang: 
  xiv, 321 p.
  Udgiver: 
  Springer Publishing Company
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:53422438|980|a
 3. Sykepleie i hjemmet

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:125940757|980|.
  Bidrag af: 
  Arvid Birkeland, Anne Marie Flovik (f. 1957)
  Note: 
  Indhold: Hjemmesykepleie – bakgrunn og rammer (Begrepsbruk og begrepsavklaringer ; Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien ; Samhandlingsreformen og hjemmesykepleien ; Yngre pasienter ; Hjemmesykepleie til minoritetsgrupper ; Vedtak om hjemmesykepleie og retten til helsehjelp ; Individuell plan og koordinator ; Kvalitet og pasientsikkerhet i hjemmesykepleien) ; Hjemmesykepleie som fagområde (Helsehjelp og omsorg ; Kroniske, langvarige og sammensatte tilstander ; Den praktiske utøvelsen av sykepleie i hjemmet) ; Pasientens hjem som arbeidsarena (Hjemmets spesielle betydning ; De første besøkene i hjemmet ; Ulike situasjoner krever ulik kompetanse ; Arbeidstøy ; Tilsyn ; Tekniske hjelpemidler) ; Den sosiale situasjonen (Alenetilværelse, sosial isolasjon og ensomhet ; Kontinuitet, erfaring og faglig innsikt) ; Pårørende og pasientrettigheter (Hvem er de pårørende? ; Samhandling mellom hjemmesykepleien og pårørende ; Mishandling og overgrep ; Pasientrettigheter ; Brukerstyrt personlig assistanse) ; Samarbeid, samhandling og organisering (Organisering av hjemmesykepleiens personale ; Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid ; Hjemmehjelp – praktisk bistand ; Samarbeid og samhandling med sykehjem ; TT-ordning ; Samhandling mellom kommunene og sykehusene ; Forebyggende hjemmebesøk ; Dokumentasjon ; Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)) ; Hud og vev (Generell hygiene og smittevern ; Tiltak ved utbrudd av smittsomme sykdommer ; Personlig hygiene ; Sår og sårbehandling) ; Legemiddelhåndtering (Kvalitetssikring ; Spesielle forhold omkring legemiddelhåndtering i hjemmet ; Multidosepakkede legemidler) ; Ernæring (Risikogrupper og risikofaktorer ; Årsaker til underernæring ; Ernæringsstatus ; Enteral og parenteral ernæring) ; Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi (Det tverrfaglige amarbeidet ; Velferdsteknologi ; Praktiske erfaringer med velferdsteknologi) ; Hjemmeboende med demenssykdom (En diagnostisk vurdering er nødvendig ; Normalisering og forholdet til pårørende ; Møtet med personer med demens ; Innvandrere med demens ; Sikkerhet og forsvarlighet) ; Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet (Pasienter med psykiske lidelser som kan ha behov for hjemmesykepleie ; Trusler, vold, sikkerhet ; Legemiddelhåndtering og -behandling ; Pasienter med rusmiddelavhengighet) ; Den siste tiden (Ulike ønsker og behov ; Palliativ omsorg i hjemmet ; Åndelige og psykologiske forhold ; Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid ; Forutsetninger for å kunne dø hjemme ; Smerter og angsten for dødsøyeblikket og selve døden ; Den siste fasen og når døden er inntrådt ; Ettersamtaler)
  ISBN nr.: 
  9788202532604
  Omfang: 
  212 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:125940757|980|a
 4. Når teknologier holder mere, end de lover : kritiske perspektiver på ledelse af velfærd

  • Bog
  38.4 NÅR

  Når teknologier holder mere, end de lover : kritiske perspektiver på ledelse af velfærd

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53426107|980|.
  Bidrag af: 
  Christa Breum Amhøj, Holger Højlund, Anders La Cour, Susanne Boch Waldorff et al.
  Note: 
  På omslaget: MPG, Master of Public Governance, Indhold: Velfærdsteknologier, der lover at producere viden (Helene Ratner: Datamassage : ledelsesinformationssystemers kodificering af velfærd. Susanne Boch Waldorff: På forkant med kriminalitet : politiets implementering af strategisk analyse. Ledelsesudvikling : trivielle maskiners performativitet / Morten Knudsen og Magnus Larsson. Niels Åkerstrøm Andersen: Potentialiseringsteknologier som immunmekanismer) ; Velfærdsteknologier, der lover at effektivisere tiden (Niels Thyge Thygesen: Målstyring som accelerationsmaskine. Kirstine Zinck Pedersen: Organisatorisk trumfkort eller reduceret dømmekraft? : et pragmatisk perspektiv på kræftpakker. Utidige velfærdsteknologier / Anders la Cour og Holger Højlund. Et forsvindingsnummer : magiske usynlighedsteknologier i omsorgsarbejdet / Anders la Cour, Maria Kirstine Stilling og Janus Hecht) ; Velfærdsteknologier, der lover at skabe nye relationer (Klaus Majgaard: Metaforer mobiliserer teknologier : velfærdsteknologiernes narrative landskab. Christa Breum Amhøj: Affektiv samskabelse og kritik som spontan passage mellem auditland og wonderland. Bekymringsdistribution : bekymringssamtalen som velfærdsteknologi / Hanne Knudsen og Iram Khawaja. Når velfærdsteknologi bliver stand-in for professionelle : omsorgsinfrastruktur og autorisationsprocesser i digitalt understøttet genoptræning / Henriette Langstrup og Nete Schwennesen)
  ISBN nr.: 
  9788776831301
  Omfang: 
  317 sider
  Udgiver: 
  Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:53426107|980|a
 5. Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53094635|980|.
  Bidrag af: 
  Dorte Dalkjær, Trine Ungermann Fredskild
  Note: 
  Indhold: John Hansen: Introduktion til velfærdsteknologi. Politiske og strategiske rammer for at arbejde med velfærdsteknologi / af Dorte Dalkjær og Trine Ungermann Fredskild. Kjeld Møller Pedersen: Økonomien i velfærdsteknologi. Trine Ungermann Fredskild: Velfærdsteknologidiskursen. Velfærdsteknologi og brugerdeltagelse i sundhedsvidenskabelig forskning / af Mette Juel Rothmann og Jane Clemensen. Lars Kayser: E-sundhedskompetence. Ulla Gars: TEKU-modellen - et fælles sprog til at forstå, tænke og tale om teknologier i arbejdslivet. Kommunikationens betydning for implementering af velfærdsteknologi / Anne Abildgaard og Lisbeth Bjerre. Simulation og anvendelse af teknologi / af Hanne Selberg og Hans-Henrik Johansen. Pernille Ravn Jakobsen: Genoptræning - online. Solveig Fjordside: Velfærdsteknologi og etik. Mette Damkjær Syse: Udvikling af velfærdsteknologier på tværs af sektorerne. Lars Schou: Fra indlagt til udlagt - telemedicinsk behandling og pleje i eget hjem af kronisk syge patienter med akut forværring
  ISBN nr.: 
  9788712053217
  Omfang: 
  313 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:53094635|980|a
 6. Velferdsteknologi i praksis : perspektiver på teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste

  • Bog
  61.4 VEL

  Velferdsteknologi i praksis : perspektiver på teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste

  2017
  Forlagets beskrivelse: Om vi tenker at teknologi er et middel, og velferd er å ha det bra, kan vi se for oss at teknologiske nyvinninger kan bidra til økt selvstendighet og et enklere hverdagsliv for personer med ulike former for sykdom eller funksjonsnedsettelser. Dette er også den fremste målsetningen med implementering av velferdsteknologi innen helse- og omsorgstjenestene: at den enkelte bruker i større grad skal kunne klare seg selv i hverdagen. Boken ”Velferdsteknologi i praksis” gir en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke muligheter ny teknologi kan gi, men belyser samtidig utfordringer ved utvikling og implementering, for den enkelte bruker og de pårørende så vel som for helsearbeiderne og samfunnet. Blant temaene som belyses i boken er: a utvikling og implementering med hensyn til den individuelle bruker, b design, teknologiforståelse og innovasjon, c etiske vurderinger og tilrettelegging. Boken vil gi leseren kunnskap som gjør det mulig å kunne bidra til produktutvikling og prosjektgjennomføring innen velferdsteknologi på egen arbeidsplass, samtidig som den inviterer til etiske refleksjoner og viser viktigheten av individuell tilrettelegging. Bokens primære målgruppe er studenter på bachelornivå innen ulike helsefag, spesielt ergoterapi, vernepleie, sykepleie og fysioterapi.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:53730868|980|.
  Bidrag af: 
  Sigrid Nakrem (f. 1964), Jóhannes B. Sigurjónsson (f. 1956)
  Note: 
  Indhold: Hvorfor en bok om velferdsteknologi? (Martina Keitsch) ; Velferdsteknologi – hva, hvorfor og hvordan? (Toril J. Knutshaug & Sigrid Nakrem) ; Design for endring av praksis (Ida Nilstad Pettersen) ; Utvikling av velferdsteknologiprodukter (Knut Aasland) ; Velferdsteknologi i en helse- og omsorgstjeneste i endring (Sigrid Nakrem) ; Når hjemmetjenesten skal ta i bruk velferdsteknologi (Hanne Hestvik Kleiven) ; Etiske perspektiver ved bruk av velferdsteknologi (Asle H. Kiran & Sigrid Nakrem) ; Reflleksjoner og veien videre (Martina Keitsch & Jóhannes B. Sigurjónsson)
  ISBN nr.: 
  9788202532369
  Omfang: 
  129 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:53730868|980|a
 7. Den digitale helsetjenesten

  • Bog
  61.608 HAU

  Den digitale helsetjenesten

  2017
  Forlagets beskrivelse: ”Den digitale helsetjenesten” er både en fagbok og en lærebok om e-helse. Den presenterer en omfattende og systematisk gjennomgang av helsetjenestens utvikling, fra en papirbasert og manuell tjeneste til en fremtidig digitalisert helsetjeneste. Boken fremhever hvordan digitaliseringen kan bidra til økt pasientsikkerhet, økt kvalitet og høyere effektivitet i helsetjenestene, blant annet gjennom prosess og beslutningsstøtte. Boken henvender seg i første omgang til helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag. Den kan også leses av ledere innen helsetjenesten, ansatte i helseadministrasjonen, og politikere som arbeider med helseproblematikk. IT-bransjen har fått en naturlig plass i helsetjenesten og det er et sterkt behov for å bryte ned språkbarrierer og profesjonsgrenser slik at man bedre kan forstå hverandres arbeid og motivasjon. Derfor henvender boken seg også til IT-bransjen og leverandørbransjen.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:125433626|980|.
  Note: 
  Indhold: E-helse, historie, utvikling og dagens status (Om E-helse ; E-helsens historie ; Dagens situasjon i Norge ; Telemedisin, M-helse, sensorteknologi, hverdagsteknologi og velferdsteknologi ; Teknologi: fra dokumentasjon til procsess) ; Systemer og kapabiliteter (byggeklosser), systemstøtte for helsetjenesten (Strukturert journal, språk og standardisering ; Byggeklosser for en virksomhet ; Helsetjenestens byggeklosser ; Én helsetjeneste, illusjon eller virkelighet? ; Sammenlikning og måling av systemstøtte ; Juridiske forhold til modernisering av systemstøtten for helsepersonell) ; Klinisk virksomhet i en digital helsetjeneste (Big Data og grunnlag for en digital helsetjeneste ; Beslutningsstøtte i en klinisk hverdag ; Prosesstøtte i en klinisk hverdag ; Legemiddelbehandling i en digital verden ; Clinical Pathways, behandlingslinjer ; Kronikeromsorg i en elektronisk verden ; En virtuell helsetjeneste ; Kvalitet og effektivitet i en elektronisk hverdag ; Pasientsikkerhet ; Lovverk og personvern)
  ISBN nr.: 
  9788205499157
  Omfang: 
  417 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal Akademisk
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:125433626|980|a
 8. Sundhedsfaglig praksis : varme hænder og kold teknologi

  • Tidsskriftsartikel

  Sundhedsfaglig praksis : varme hænder og kold teknologi

  I: Klinisk sygepleje, Årg. 33, nr. 4 (2019), S. 304-315
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47655277|980|.
  Omfang: 
  S. 304-315
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 33, nr. 4 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:47655277|980|a
 9. Negotiating professional knowledge and responsibility in cross-sectoral telemedicine

  • Tidsskriftsartikel

  Negotiating professional knowledge and responsibility in cross-sectoral telemedicine

  I: Nordic journal of working life studies online, Vol. 9, no. S5 (2019),
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47444322|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Nordic journal of working life studies online, Vol. 9, no. S5 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:47444322|980|a
 10. Enchanting, evoking, and affecting : the invisible work of technology implementation in homecare

  • Tidsskriftsartikel

  Enchanting, evoking, and affecting : the invisible work of technology implementation in homecare

  I: Nordic journal of working life studies online, Vol. 9, no. S5 (2019),
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:47444667|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Nordic journal of working life studies online, Vol. 9, no. S5 (2019)
  Haves:: 
  870971-tsart:47444667|980|a