• Dansk
 • English

term.subject="moral"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Forfatter
Årstal
Sprog
Kilde
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Utilstrækkelig : hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge

  • Bog
  Christian Hjortkjær (f. 1980-11-11): Utilstrækkelig : hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge
  30.1664 HJO

  Utilstrækkelig : hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Undersøgelse af, hvad der karakteriserer den utilstrækkelighed, som unge oplever, trods deres flid, gåpåmod og engagement, i deres efterstræben af en række højtravende idealer, hvor der konstant skal præsteres bedre og hurtigere i både skolen, familien og blandt vennerne
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48506585|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772044644
  Omfang: 
  120 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48506585|980|a
 2. I smittens tid : vidnesbyrd fra pandemiens frontlinje

  • Bog
  61.46 GIO

  I smittens tid : vidnesbyrd fra pandemiens frontlinje

  2020
  1. oplag (2020)
  Dagbogsagtige overvejelser fra "coronatidens" start i Europa - mere præcist Italien i 2020. Bl.a. om karantænedilemmaet, smitten som infektion i vores menneskelige relationer, vores selvskabte økosystemer, sammenhængen med de øvrige globale udfordringer
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48285643|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Harder
  Original titel: 
  Nel contagio
  ISBN nr.: 
  9788772045962
  Omfang: 
  86 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:48285643|980|a
 3. Universell utforming og samfunnsdeltakelse

  • Bog
  ? LID

  Universell utforming og samfunnsdeltakelse

  2020
  Forlagets beskrivelse: Universell utforming og medborgerskap er avgjørende faktorer om så mange som mulig skal få anledning til å ytre seg og delta aktivt i samfunnet. I denne boken presenterer professor Inger Marie Lid ny kunnskap om hvordan samfunnet kan utformes for at flest mulig kan være aktive ut fra sine egne forutsetninger. Hun utdyper universell utforming teoretisk og i praksis, og diskuterer forholdet mellom individ og fellesskap. Lid drøfter forutsetningene for samfunnsdeltakelse på ulike arenaer, og hvordan samfunnet kan bygge en kultur for likeverd, medborgerskap og likestilling. Forfatteren reiser en rekke sentrale problemstillinger, blant annet om hvordan oppnå likeverdige muligheter for samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering, om universell utforming er like bra for alle, og om det finnes grenser for hva som skal utformes universelt. Boken er aktuell og nyttig for studenter, yrkesutøvere og forskere innen samfunnsplanlegging, tjeneste- og produktutvikling, vernepleie og helsefag, pedagogikk, diakoni, IKT, tekniske fag, design og arkitektur.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126719981|980|.
  Note: 
  Indhold: Forord ; Innledning (Sentrale begreper ; Nærmere om bokens kapitler) ; Teoretiske perspektiver på funksjonsevne og funksjonshemming (Historisk bakteppe ; Forankring i en demokratiforståelse ; Tre analytiske nivåer: mikro, meso og makro ; Teorier om funksjonshemming ; Medisinske og sosiale forståelsesmodeller ; Funksjonshemming som interaksjon og relasjon ; Kritisk realisme som teoretisk ramme for fenomenet funksjonshemming ; Relasjonelle modeller) ; Jus og politikk (Likestillings- og diskrimineringsloven ; Plan- og bygningsloven og universitets- og høyskoleloven ; Fortolkning i praksis ; FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne ; EU-direktiv ; Struktur for likestilling og likeverdig tilgjengelighet) ; Etiske perspektiver (Verdsetting av menneskelig mangfold ; Etisk sensitivitet ; Betydningen av etisk teori ; Hva betyr likeverdig? ; Språkets betydning) ; Menneskerettighetsperspektiv («Personer med nedsatt funksjonsevne» som gruppe ; Konkrete rettigheter eller en retningsgivende konvensjon? ; FNs bærekraftsmål: Ingen skal utelates ; Deltakelse som rettferdighet ; Deltakelse i livsløpets faser) ; Metoder for forskning og kunnskapsutvikling (FN-konvensjonen forplikter ; Kunnskapsbasert praksis ; Forståelse og fortolkning ; Samproduksjon av kunnskap ; Gå-intervju ; Kartleggingsverktøy ; Casestudier ; Deltakende aksjonsforskning ; Den virkelige verden eller laboratorium ; Forskning gjennom praksis ; Analyse av datamateriale ; Forskningsetiske overveielser ; Medvirkning og tverrfaglighet) ; Menneskelig mangfold som fortolkningshorisont (Livsløpet ; Mikroperspektiv på tilgjengelighet ; Psykososiale aspekter ved tilgjengelighet og barrierer ; Aldersvennlige lokalsamfunn ; Mangfold som vilkår) ; Tverrfaglige samarbeidsprosesser (Fagpersoners kunnskap om menneskerettigheter ; Tverrfaglig samarbeid som innovasjon ; Medvirkning i faglige og politiske prosesser) ; Samfunnsplanlegging (Tverrfaglige bidrag i planlegging ; Kommunal planstrategi ; Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven ; Folkehelse ; Ensomhet ; Sosial bærekraft ; Evakuering ; Balanse mellom universell utforming og individuell tilrettelegging) ; Skole og høyere utdanning (Demokrati, ytringsfrihet og medborgerskap i skolen ; Inkludering i utdanningssystemet ; Høyere utdanning ; Pedagogikk for studenter som ennå ikke er studenter ; Rom for læring ; Tilrettelegging for at studenter og ansatte har ulik funksjonsevne ; Hva er barrierene? ; Digitalisering i høyere utdanning ; Et eksempel på utforming av et undervisningsbygg) ; Universell utforming i arbeidslivet (Arbeidsmarked som marked ; Utfordringer med digitalisering ; Rekruttering ; Kultur på arbeidsplassen) ; Helsetjenester og velferdsteknologi (Tilgjengelighet til helsetjenester ; Velferdsteknologi ; Demens) ; Kultur og lokalsamfunn (Tilgjengelighet til kultur og kulturarv ; Restaurering av Eidsvollsbygningen i 2014 ; Steilneset minnested i Vardø ; En raus og inkluderende folkekirke ; Sosial trygghet) ; Avslutning (Friksjon og grenser ; Tilgjengelighet til offentlige rom som demokratisk verdi ; En følelse av medborgerskap)
  ISBN nr.: 
  9788202663513, 9788202651213
  Omfang: 
  176 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126719981|980|a
 4. Verdighet og sårbarhet : en vitenskapelig antologi

  • Bog
  61.01 VER

  Verdighet og sårbarhet : en vitenskapelig antologi

  2020
  Forlagets beskrivelse: Antologien innleder med et kapittel om ulike teoretiske perspektiver på verdighet. Videre omhandles temaer som opplevd verdighet hos mennesker med demens, eldre, barn, innvandrerkvinner, pårørende, selvmordsnære og døende. Bidragene i antologien springer ut av forskning på ulike deler av klinisk praksis – sykehjem, hjemmebasert omsorg, ulike enheter i somatiske og psykiatriske sykehus, prehospitale tjenester samt rehabilitering. Målgruppene for antologien er vitenskapelig ansatte ved helsefagutdanninger ved universiteter og høgskoler, klinikere, samt master- og ph.d.-studenter i helsevitenskap. Bachelorstudenter vil også kunne ha nytte av antologien.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:130537936|980|.
  Bidrag af: 
  Dagfinn Nåden (f. 1951), Vibeke Lohne (f. 1954)
  Note: 
  Indhold: Om verdighet (Dagfinn Nåden & Vibeke Lohne) ; Verdighet og sårbarhet i ulike livsfaser – i primærhelsetjenesten (Å bli tatt på alvor som menneske med demens (Anne Kari Tolo Heggestad) ; Verdige og krevende møter med pårørende (Betty-Ann Solvoll & Ellen Mogård Larsen) ; Etiske utfordringer og verdier i møte med eldre pasienter (Åshild Slettebø) ; Verdighetshorisont-modellen – verdighetsbevarende omsorg for personer med demens (Oscar Tranvåg)) ; Verdighet og sårbarhet i ulike livsfaser – i spesialisthelsetjenesten (Verdighet i et barneperspektiv (Astri Melheim) ; Innvandrerkvinners verdighet, ære og skam (Line Nortvedt) ; Verdighet og sårbarhet i et rehabiliteringsperspektiv (Synnøve Caspari) ; Møtets mulighet til å styrke livskraft hos selvmordsnære (May Vatne) ; Verdighet i møte med døden (Berit Sæteren) ; Etik och värdighet i praxis – den kliniska vården (Lillemor Lindwall))
  ISBN nr.: 
  9788205544802, 9788205513921
  Omfang: 
  211 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:130537936|980|a
 5. Pinlige øjeblikke, akavede situationer og dobbeltmoralske skrupler : hverdagens etiske dilemmaer

  • Bog
  15.2 BIR

  Pinlige øjeblikke, akavede situationer og dobbeltmoralske skrupler : hverdagens etiske dilemmaer

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46615026|980|.
  Note: 
  Indhold: Etik i hverdagen ; Pinlige øjeblikke ; Pinlig på andres vegne ; Akavede situationer ; Når godheden trykprøves ; Håndtering af dobbeltmoral ; Kalibrering af det etiske kompas
  ISBN nr.: 
  9788741274829
  Omfang: 
  134 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46615026|980|a
 6. Norm og spontaneitet : etik og politik mellem teknokrati og dilettantokrati

  • Bog
  15 LØG

  Norm og spontaneitet : etik og politik mellem teknokrati og dilettantokrati

  2019
  3. udgave, 1. oplag (2019)
  Forlagets beskrivelse: Udgangspunktet for ”Norm og spontaneitet” er den betragtning, at “til én tid er det en tendens at se truslen imod vor tilværelse komme fra universet, til en anden tid er der en tendens til at se truslen komme fra os selv”. Det hedder videre: “I eksistentialismen er man forbitret på universet, i dag er man forbitret på samfundet”. Løgstrup vender sig mod den omsiggribende moralisme, der følger af ensidigt at lægge vægt på det sidste synspunkt. Med nyskrevet forord af tidligere biskop Kjeld Holm
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46396618|980|.
  Note: 
  Indhold: Etiske problemer af principiel art ; Etiske begreber ; Etiske problemer af speciel art
  ISBN nr.: 
  9788772043135
  Omfang: 
  390 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46396618|980|a
 7. Etik i professionel praksis

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:46689399|980|.
  Bidrag af: 
  Jacob Giese
  Note: 
  Indhold: Professionsetik ; Etiske nøglebegreber ; Identifikation af etiske problemstillinger ; Etik som fagområde ; Refleksion over etiske problemstillinger
  Original titel: 
  Etikk i profesjonell praksis
  ISBN nr.: 
  9788771587043
  Omfang: 
  125 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:46689399|980|a
 8. Professionsetiske udfordringer i socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46573331|980|.
  Bidrag af: 
  Christine Hemme
  Note: 
  Indhold: Christina Busk: Introduktion til etik og etik for socialrådgiverproffessionsen. Jens Eistrup: Professionel etik i organisatorisk kontekst. Sisse Schaldemose: Etiske dilemmaer i socialt arbejde. Rasmus Sommer Hansen: Socialrådgivning i krydsfeltet mellem lovgivning og professionsetik ; At tænke klart om etiske problemer - en nedefra-tilgang. Bo Morthorst Rasmussen: Etik i samarbejde på tværs - det handler om at gøre hinanden gode
  ISBN nr.: 
  9788741272672
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  870970-basis:46573331|980|a
 9. Aktiv dødshjelp : etikk ved livets slutt

  • Bog
  61.01 AKT

  Aktiv dødshjelp : etikk ved livets slutt

  2019
  Forlagets beskrivelse: "I Norge er alle former for aktiv dødshjelp forbudt. Samtidig ønsker flertallet i befolkningen å oppheve forbudet. I Aktiv dødshjelp: etikk ved livets slutt tar Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri for seg argumentene for og mot å tillate aktiv dødshjelp.Boken gjør den etiske debatten om aktiv dødshjelp klar og forståelig, og presenterer de sterkeste argumentene på begge sider. Forfatterne gjør også rede for hvordan de selv vurderer argumentene. De tar til orde for at aktiv dødshjelp bør bli tillatt og skisserer en modell for hvordan det kan reguleres."
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126505221|980|.
  Note: 
  Indhold: Innledning ; Argumentene for aktiv dødshjelp (Lidelse ; Død ; Selvbestemmelse) ; Argumentene mot aktiv dødshjelp (Drap ; Selvmord ; Legeetikk ; Menneskeverd ; Livshjelp ; Avgrensning ; Manglende beslutningskompetanse ; Barn ; Psykiske lidelser ; Press mot sårbare grupper ; Feilvurderinger og urettferdighet ; Skråplan ; Gjennomføring) ; Avslutning
  ISBN nr.: 
  9788202594848
  Omfang: 
  130 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126505221|980|a
 10. Profesjonsetikk i sjukepleie

  • Bog
  61.701 PRO

  Profesjonsetikk i sjukepleie

  2019
  Forlagets beskrivelse: Det finst mange kryssande krav og forventningar til korleis sjukepleieyrket skal utøvast. Denne boka om profesjonsetikk handlar nettopp om det, om korleis ein kan finne fram til best moglege handlingsval når situasjonar blir vanskelege og tvilen melder seg. I første del av boka blir det gjort greie for profesjonsetikk generelt, for etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. Her blir også etiske refleksjonsmodellar gjennomgått, og forfattarane viser korleis systematisk refleksjon kan hjelpe oss i vanskelege situasjonar. Andre del av boka går inn på vanlege etiske utfordringar ein kan møte som sjukepleiar. Etter ein gjennomgang av lovverk og profesjonsetiske retningslinjer blir utfordringar knytte til teieplikt, autonomi og tvang og andre sentrale tema grundig behandla. Her blir også tema som prioritering, lojalitet og varsling tekne opp, og gjennom heile framstillinga bruker forfattarane attkjennelege eksempel frå praksis, der studentane blir inviterte til etisk refleksjon. I eit eige kapittel til slutt i boka blir forskingsetikk behandla.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830380-katalog:126607385|980|.
  Bidrag af: 
  Herdis Alvsvåg (f. 1952), Einar Aadland (f. 1950)
  Note: 
  Indhold: Profesjonsetikk ; Etiske nøkkelomgrep ; Å identifisere etiske problemstillinger ; Etikk som fagområde ; Å reflektere over etiske problemstillinger ; Profesjonsetikk i fagleg praksis ; Dei normative rammene for fagleg praksis ; Etiske problemstillingar fagleg praksis ; Forskingsetikk
  ISBN nr.: 
  9788252194753, 9788234001123
  Omfang: 
  221 s.
  Udgiver: 
  Samlaget
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Haves:: 
  830380-katalog:126607385|980|a